Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Четврта редовна посета

  altДом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, поступа у складу са политиком квалитета по препорукам Агенције за акредитацију здравствeних установа. У условима пандемије Ковида 19 поступа у складу са препорукама Министарства здравља РС, препорукама и стручно-методолошким упутствима, који обезбеђују безбедан рад и квалитет пружених услуга у условима тешке епидемиолошке ситуације.
  Руководство Дома здравља је уложило напор да се организује рад и омогуће услови да се одржи квалитет услуге, одговори на потребе пацијената са респираторним симптомима болести и да се пацијенти адекватно збрину без последица, компликација и нежељених манифестација болести.
  Похвале за директора установе за добру координацију рада и управљања ресурсима установе у условима пандемије Ковида 19. Поводом тога директор установе је прималац награде Капетан Миша Анастасијевић за пожртвованост и резултате у борби против пандемије.
  Дому здравља је додељена Плакета Града за успешан рад и напоре уложене током пандемије Ковида -19.
  У условима пандемије установа је примењивала смернице Министарства здравља у сузбијању Ковида-19, а запослени су уложили труд да реализују планове и предузму мере за достизање акредитацијских стандарда. Похвале за добро вођену политику квалитета рада, што завређује велику похвалу за руководство установе.
  Похвале за добро организовану имунизацију и сарадњу са градским штабом за ванредне ситуације у циљу што већег обухвата грађана имунизацијом. Око 60% грађана Лознице је вакцинисано вакцином против Ковида-19.
  Стопа реализације вакцинације деце узраста деце до 18 година креће се од 95-99%.
  Похвале за организацију имунизације у сеоском подручју града, за организацију вакцинације у кућним условима за особе са хендикепом. Похвале за организацију вакцинације младих која је обављена у сарадњи са Омладинским центром Лозница.
  Дом здравља је у сарадњи са Општом болница Лозница организовао лекарски тим за појачани надзор током и након вакцинације грађана који су у повећаном ризику од нежељених реакција на вакцину против Ковида-19, што је за сваку похвалу јер је на тај начин преко 100 грађана вакцинисано против Ковида-19.
  Дом здравља има укупно 339 запослених, 68 лекара, 19 доктора стоматологије, 2 фармацеута, 1 биохемичара, 1 биолога, 183 медицинских сестара, 21 административних радника, 24 техничка радника, и 20 помоћних радника
  У току 2021. године на неодређено време запослено 12 лица (6 медицинских сестара техничара, 4 лекара, 1 возач, 1 помоћни радник).
  За све новозапослене обавља се едукација о мерама безбедности и здравља на раду. У свакој служби Дома здравља постоје планови обуке за рад новозапослених.
  Установа поступа и ради у складу са законом, доноси планове, програме, извештаје, стручно-методолошка упутства и друга документа од значаја за функционисање установе.
  Прате се показатељи квалитета рада, доноси интегрисани план унапређења показатеља квалитета рада. Оперативни план усклађен са стратешким планом Дома здравља. Похвале за рад Комисије и анализе показатеља квалитета рада који су презентовани руководиоцима служби, а у складу са тим доношене мере на сузбијању пандемије Ковида-19 и планови за унапређење квалитета рада служби Дома здравља.
  Спроводи се редовна унутрашња провера квалитета рада. Све службе достављају месечне извештаје. Састанци стручног савета се организују телефонским путем, путем успостављене конференцијске везе и мејловима.
  Усвојен Извештај о финансијском управљању и контроли за 2021. годину.
  Установа има урађен финансијски план, план јавних набавки, план физичког обима услуга.
  Планови установе су усклађени са епидемиолошком ситуацијом у вези Ковида-19.
  Похвале за рад лица за безбедност и здравље на раду на усвојеним плановима, предузетим мерама, упутствима и смерницама за запослене како би се подигла безбедност на раду свих запослених у условима пандемије Ковида -19.
  Установа је у процедури израде Плана интегритета, ажурирани су подаци на веб страници Агенције за борбу против корупције. Увојена је одлука о радној групи и Одлука координатора за израду Плана интегритета.
  Усвојен је План стручног усавршавања за 2022. годину.
  У току 2022. године, усвојен је Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, листа катергорија документарног материјала са роковима чувања.
  Представници Дома здравља су чланови радних група и тимова за доношење стратешких докумената и локалних акционих планова града Лознице. Чланови су мобилних тимова за социјалну укљученост Рома и Ромкиња у области здравља и здравствене заштите.
  Установа доноси нове и ревидира процедура у складу са изменама законске регулативе и у складу са смерницама Министарства здравља и кризног штаба за ванредне ситуације у вези сузбијања Ковида-19.
  У току 2021. године усвојено је 8 нових процедура и ревидирана једна процедура. У установи се примењују протоколи и процедуре.
  У току 2021. године у Ковид амбуланти Дома здравља обављено је 43844 прегледа, 16230 првих прегледа, регистровано је 3767 пнеумонија, тестирано је 23195 лица а потврђено 8433 позитивних. Похвале за анализу извештаја о прегледима у Ковид амбуланти и сарадњи руководства са Градским штабом за ванредне ситуације.
  Усвојени су Акциони планови за скрининг на рак дојке и Акциони план за скрининг на колоректални карцином за 2022.г.
  Усвојен је план рада Комисије за спречавање и контролу ширења заразних болести и инфекција повезаних са медицинским интервенцијама за 2022. Одржано је девет састанака Комисије на којима се разматрала епидемиолошка ситуација и доношене мере на сузбијању Ковида-19.
  Усвојен је План управљања медицинским отпадом и склопљен Уговор са Општом болницом Лозница за третман медицинског инфективног отпада. ДДД мере се спровде четири пута годишње.
  Нежељени догађаји се евидентирају, разматрају, пријављују, подаци редовно ажурирају и презентују на седницама стручног савета. Рад стручних служби прилагођен постејећој епидемиолошкој ситуацији.
  Примењује се посебан протокол за заштиту деце од занемаривања и злостављања као и посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.
  Испитивање задовољства запослених и корисника обавља се једном годишње.
  Похвала за континуирану едукација која се спроводи у установи у сарадњу са Подружницом СЛД и Удружењем здравствених радника Лозница.
  Хигијена у установи је на задовољавајућем нивоу.
  Сајт Дома здравља је транспарентан, садржајан и пружа све неопходне информације за кориснике услуга здравствене заштите. Такође и информације у вези организације рада у условима пандемије Ковида-19 са свим неопходним обавештењима за примену мера на сузбијању Ковида-19.
  Похвале за усвојен план комуникације током пандемије Ковида 19 на нивоу установе и комуникације Дома здравља са другим установама и институцијама. Планом су дефинисане улоге свих субјеката система у циљу обезбеђивања доброг птотока информација.
  Комуникација прилагођена постојећом епидемиолошкој ситуацији.
  Обезбеђени су алтернативни модели комуникације запослених, путем мејла, он лајн преко зоом платформе, вајбер позива, вајбер група лекара, техничара, запослених у ковид амбуланти, групе за имунизацију, конференцијских телефонских позтива и сл.
  Дом здравља је током године остварио добру сарадњу са градском управом Града Лознице ОБ Лозница, ЗЗЗЈ Шабац, ЦСР, Црвеним крстом, са домовима здравља из окружења предузетницима, страним компанијама и другим институцијама у циљу унапређења квалитета рада. Такође одличну сарадњу је Дом здравља имао и са Министарством здравља РС, Републичким фондом за здравствено осигурање.
  Препоруке

  Радити на даљем унапређењу акредитацијских стандарда.
  Унапредити вођење медицинске документације, здравственог картона пацијената-електронског здравственог картона.
  Наставити са редовним пријављивањем нежељених догађаја.
  Радити на примени усвојених клиничких путева.
  Унапредити пријављивање и евиденција хроничних незаразних болести.

  Општи утисак
  Запослени Дома здравља улажу труд и мотивисани су да поступају у складу са акредитацијским стандардима што је за сваку похвалу с обзиром на епидемиолошку ситуацију и усмереност ресурса на решавање кризних ситуација у пандемији Ковида-19. Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, одликује посвећеност и одговоран приступ раду, како руководства тако и запослених.
  5. Закључак
  Редовна посета обухвата проверу усклађености рада здравствене установе са стандардима за акредитацију у току трајања акредитације и подразумева увид у рад здравствене установе, преглед документације и планова за унапређење квалитета. У складу са тим, редовна годишња посета се спроводи у циљу утврђивања начина на који Здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији.

  На основу Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење четврте редовне годишње посете Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница бр. Р1-109-11-5/2022 од 21.03.2022. године, рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 01.04.2022. гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa.