Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Етички одбор

  На основу члана 23. и члана 38. став 2.Статута Дома здравља “Др Миленко Марин“ Лозница, 13.08.2012.године именовани су чланови Етичког одбора: 

  Председник

     др Љиљана Бојић,специјалиста опште медицине

  Чланови

  • др Слободанка Ћирковић,специјалиста педијатар
  • др Зоран Симеуновић, специјалиста орални хирург
  • Љиљана Марић, дипломирани правник
  • Слободан Матић, адвокат

  Етички одбор Дома здравља је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

  Директор Дома здравља именује етички одбор на предлог Стручног савета Дома здравља.

  Чланови етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Дома здравља и грађана са завршеним Правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Дом здравља основан.

  Етички одбора има пет чланова, од којих су три из реда запослених у Дому здравља и два представници грађана.


  Задаци етичког одбора Дома здравља су да:

  § прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

  § прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

  § прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;

  § доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

  § врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;

  § разматра и друга етичка питања у обављању делатности здрвствене установе;

  § доноси пословник о свом раду.