Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Јавне набавке

  ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

  Енергенти за грејање јн.1-18

  1 позив за подношење понуде

  2 Конкурснa документацијa

  3.Додатна појашњења

  4.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


  Јавна набавка бр.16/17-"Медицинска опрема"

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
  4. Питање и одговор
  5. Исправка конкурсне документације
  6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  7. Обавештење о продужењу рока з подношење понуда
  8. Питање и одговор
  9. Oбавештење о додели уговора
  10. Обавештење о закљученом уговору

  Промотивни материјал за јавно здравствене кампање и новогодишњи рекламни материјал-јнбр 14-17

  1.Позив за подношење понуде

  2.Конкурснa документацијa

  3.Одлука о додели Уговора

  4.Одлука о додели уговора

  5.Обавештење о закљученом уговору


  Јавна набавка бр.15/17-"Путничко возило"

  1 Позив за подношење понуда

  2 Конкурсна документација

  3.Одлука о додели уговора

  4.Обавештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка бр.13/17

  "Материјал за текуће поправке и одржавање возила са услугамa

  сервисирања и поправке службених аутомобилa"

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питање и одговор
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом Уговору

  Јавна набавка бр.12/17-"Материјал за текуће одржавање објеката"

  1 Позив за подношење понуда

  2 Конкурсна документација

  3.Одлука о додели Уговора

  4.Одлука о додели Уговора

  5.Одлука о додели Уговора

  6.Обавештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка бр.11/17-"Амбалажа за збрињавање медицинског отпада"

  1. Позив за подношење понуда

  2. Конкурсна документација

  3. Одлука о додели Уговора

  4. Обавештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка бр.10/17 "Стоматолошки материјал"

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Питање и одговор
  4. Одлука о додели Уговора
  5. Одлука о додели Уговора
  6. Одлука о додели Уговора
  7. Одлука о додели Уговора
  8. Одлука о додели Уговора
  9. Одлука о додели Уговорa
  10. Обавештење о закљученом уговору

  Jавна набавка бр.9/17-"Средства за одржавање хигијене"

  1 Позив за подношење понуда

  2 Конкурсна документација

  3.Одлука о додели Уговора партија1

  3.Одлука о додели Уговора партија 2,3,4,5

  4.Обавештење о закљученом уговору за партије 1,2,3,4,5


  Jавна набавка бр.8/17-"Санитетски лабораторијски и медицински материјал"

  1. Позив за подношење понуда

  2. Конкурсну документацију

  3.Питање и одговор бр.1

  4.Питање и одговор бр.2

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученим уговорима


  Јавна набавка „Канцеларијски и штампани материјал“бр.7-17

  1 Позив за подношење понуда

  2 Конкурсна документација

  3.Одлука о додели Уговора

  4. Обавештење о закљученом уговору


  Јавна набавка"Нафтни деривати"број 6-17

  1 Позив за подношење понуда

  2 Конкурсна документација

  3.Питања и одговори

  4.Одлуку и додели уговора

  5.Обавештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка-услуге“Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним деловима“бр.5-17

  1.Позив за подношење понуда

  2.Конкурсна документација

  3.Питања и одговори

  4.Одлука о додели Уговора

  5.Обавештење о закљученом уговору

  6.Обавештење о обустави поступка јавне набавке

  7.Oдлукa о обустави поступка


  Jавна набавка „Реaгенси за хематолошки аналајзер„Sismex Xs 1000i,Sismex XP300“број 4-17

  1. Обавештење о покретању преговарачког поступка
  2. Конкурсна документација
  3. Одлуку о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом Уговору

  Јавна набавка"Реагенси за Au400Sistem I Acl7000"број 3-17

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Обавештење о закљученом Уговору
  4. Oдлука о додели Уговора
  5. Oбавештење о закљученом уговору

  Јавна набавка"Лекови,санитетски, лабораторијски и медицински материјал"број 2-17

  1 Позив за подношење понуда


  Јавна набавка "Услуге сервисирања и поправке службених аутомобилa"јнбр.1-17

  1 позив за подношење понуда

  2 конкурсна документација 1-17

  3.одлука о додели Уговора

  4.обавештење о закљученом Уговору

  5.Oбавештење о закљученом уговору


  Јавна набавка санитетског возила 15-16

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  Промотивни материјал за јавно здравствене кампање

  и новогодишњи рекламни материјал број ЈН:14-16

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

  Материјал за текуће поправке и одржавање возила-јнбр13/16

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измене и допуне конкурсне документацијеI

  измене и допуне конкурсне документацијеII

  Измене и допуне конкурсне документацијеIII

  Измена и допуна конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/аута

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

  Oбавештење о закљученом уговору


  Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним деловима бр.12/16

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одговор на захтев за заштиту понуђача

  Захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки

  Позитивно Решење Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 29.12.2016.године

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели Уговора партија 1

  Одлука о додели Уговора партија 3

  Одлука о додели Уговора партија 4

  Одлука о додели Уговора партија 5

  Oдлука о обустави поступка

  Обавештење о закљученом Уговору


  Mатеријал за текуће одржавање објеката

  Конкурсна документација

  Позив за подношење документације

  Одлука о додели Уговора

  Обавештење о закљученом уговору


  Енергенти за грејање

  Oдлука о додели Уговора

  Одлука о додели Уговора

  Исправка предходног документа обавештење о закљученом уговору

  Обавештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка-стоматолошки материјал

  Обавештење о закљученом Уговору

  Позив за подношење понуда-pdf

  Конкурсна донументација-pdf

  Питање и одговор бр.1-pdf

  Питање и одговор бр.2-pdf

  Измењена конкурсна донументација-pdf

  Питање и одговор бр.3-ppdf

  Питање и одговор бр.4-pdf

  Питање и одговор бр.5-pdf

  Одлука о додели уговора-5,14

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора-16

  Одлука о додели уговора

  Одлука о додели уговора


  Јавнa набавкa-средства за одржавање хигијене

  Позив за подношење понуда - pdf

  Конкурсна документација -pdf

  Одлука о додели уговора партија бр.1-pdf

  Одлука о додели уговора партија бр.2 и 5 -pdf

  Одлука о додели уговора партија бр.3- pdf

  Одлука о додели уговора партија бр.4- pdf

  Обавештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка санитетског, лабораторијског

  и медицинског материјала

  Позив за подношење понуда-pdf

  Конурсна документација-pdf

  Обавештење о продужењу рока-pdf

  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понудe-pdf

  Конкурсна документација за јавну набавку у отвиреном поступку-pdf

  Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија1,3,4,7)

  Одлука о додели уговора-санитетског лабораторијског и медицинског материјала(партија2,6)

  Одлука о додели уговора-санитетског лабораторијског и медицинског материјала(партија5)

  Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија 8,9,10,11,12,13,14,15,20,22,23)

  Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија16)

  Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија17)

  Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала(партија18,19)

  Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија21)

  Обавештење о закљученом Уговору


  Реагенаси за хематолошки аналајзер

  Обавештење о покретању преговарачког

  поступка без подношења понуда-pdf

  Конурсна документација-pdf

  Одлука о додели Уговора-pdf

  Обавештење о закљученом Уговору-pdf


  Јавна набавка нафтних деривата

  Позив за подношење понуда

  за набавку нафтних деривата- ПДФ

  Конкурсна документација

  за набавку нафтних деривата- ПДФ

  Одлука о додели Уговора-pdf

  Обавештење о закљученом уговору-pdf


  Сервисирање и поправка медицинске опреме

  Обавештење о закљученомУговору

  Позив за подношење понуде

  услуге сервисирања и поправке

  медицинских апарата са резерним деловима- ПДФ

  Конкурсна документација

  за спровођење поступка јавне набавке мале вредности

  сервисирање и поправка

  медицинских апарата са резерним деловима- ПДФ

  Одлука о додели Уговора- ПДФ

  Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ПДФ

  Измена одлуке о додели Уговора-Сервисирање и поправка

  медицинских апарата са резервним деловима “ЈНМВ 4- 16-pdf


  Обавештење о закљученом

  За канцеларијски материјал- уговору презети


  Позив за подношење понуде реагенси

  ЈНБ Р 3/16 Реагенси за Ау Система и Ацл- преузети

  Конкурсна документација за јавну набавку

  у отвореном поступку - реагенси за У400 СИСТЕМ И АЦЛ7000- преузети

  Додатне информације и појашњења

  вези са припремањем у понуда- Преузети

  Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара

  у отвореном поступку јавне набавке број 3-16

  Реагенси За Au Sistem I Acl 7000-pdf

  О Додели Одлука Уговора за канцеларијски материјал - преузети

  О Додели Одлука Уговора лекови, санитетски, лабораторијски и медицински материјал - преузети

  О Обавештење обустави поступка Јавне НАБАВКЕ - преузети


  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-канцеларијски и штампани материјал

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-канцеларијски и штампани материјал-погледат овде
  Информације и појашњења Додатне у вези припремања понуде Питање канцеларијски и штампани материјал погеледати овде

  Допуњена конкурсна документација ЈН01 / 16-погледати овде
  Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде питање 3-погледати овде

  Питања и одговори кнацеларијски и штампани материјал
  -Питања И одговори кнацеларијски и штампани материјал-погледати овде

  Конкурсна документација канцеларијски и штампани материјал
  Конкурсна документација канцеларијски и штампани материјал-погледати овде

  Позив за подношење понуда-канцеларијски и штампани материјал
  Позив за подношење понуда- канцеларијски и штампани материјал -погледати овде

  Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде питање 2-поглдати овде
  Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде питање 1-поглдати овде

  Конкурсна документација-Ампулирани лекови и санитетски материјал
  Конкурсна документација-Ампулирани лекови и санитетски материјал-погледати овде

  Позив за подношење понуда-Ампулирани лекови и санитетски материјал
  Позив За подношење понуда-Ампулирани лекови и санитетски материјал-погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору-медицинска опрема
  Обавештење о закљученом уговору-медицинска опрема-погледати овде

  Додели Уговора о Одлука -медицинска опрема
  Одлука о додели уговора-медицинска опрема-погледати овде

  Позив за подношење понуда-медицинска опрема
  - Позив за подношење понуда-медицинска опрема-погледати овде

  Конкурсна документација медицинска опрема
  - Конкурсна документација медицинска опрема-погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору
  Услуге одржавања и поправке аутомобила
  погледати овде

  Одлука о додели уговора
  Одлука У слуге одржавања и поправке аутомобила
  погледат овде

  Питања и одговори 5
  Услуге одржавања и поправке аутомобила
  погледати овде

  Питања и одговори 4
  Услуге одржавања и поправке аутомобила
  погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  погледати овде

  Питања и одговори 3
  Услуге одржавања и поправке аутомобила
  погледати овде

  Питања и одговори 2
  Услуге одржавања и поправке аутомобила
  Преузети овде

  Питања и одговори
  Услуге одржавања и поправке аутомобила
  погледати овде

  Позив за подношење понуда
  погледати овде

  Конкурсна документација
  погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору енергенти
  погледати овде

  Позив за подношење понуда-материјал за текуће одржавање објеката
  погледати овде
  Конкурсна документација - материјал за текуће одржавање објеката
  погледати овде

  Питања и одговори енергенти
  погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору санитатски материјал
  погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-јавна набавка огрев
  погледати овде

  Питања и одговори огрев
  погледати

  Конкурсна документација енергенти
  погледати овде

  Позив за подношење понуде-енергенти
  погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору опрема за вешерај
  погледати овде

  Питања и одговори стоматолошки материјал
  погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору нафтни деривати
  погледати овде

  Обавештење о закљученом уговору средства за одржавање хигијене
  погледати овде

  Позив за подношење понуде-стоматолошки материјал
  погледати овде

  Кокнурсна документација стоматолошки материјал
  погледати овде

  Питања и одговори јавна набавка опреме за вешерај
  погледати овде

  Кокнурсна документација измењена-санитетски материјал
  Питања и одговори санитетски материјал

  овде

  Питања и одговори јавна набавка опреме за вешерај
  погледати овде

  Питања и одговори јавна набавка опреме за вешерај
  погледати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда санитетски материјал
  погледати овде
  Питања и одговори санитетски материјал
  ппгледати овде

  Конкурсна документација опрема за вешерај-измењена
  погледати овде
  Конкурсна документација опрема за вешерај
  поглдети овде
  Позив за подношење понуде опрема за вешерај
  погледати овде

  Питања и одговори јавна набавка нафтни деривати
  погледати овде

  Конкурсна документација-санитетски материјал пречишћена верзија
  погледати овде

  Питања и одговори санитетски материјал
  погледатиовде

  Конкурсна документација-санитетски материјал 3 верзија
  погледати овде

  Питања и одговори санитетски материјал
  погледати

  Конкурсна документација санитетски материјал-друга верзија
  погледати овде

  Питања и одговори санитетски материјал
  погледати овде
  Позив за подношење понуде-средства за одржавање хигијене
  погледати овде

  Конкурсна документација-средства за одржавање хигијене
  погледати овде

  Позив за подношење понуде-санитетски материјал
  погледати овде

  Конкурсна документација-санитетски материјал
  погледати овде

  Позив за подношење понуде-нафтни деривати
  погледати овде

  Конкурсна документација-нафтни деривати
  погледати овде

  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  погледати овде

  Позив за подношење понуди-Реагенси за Ау систем и АЦЛ и В Хематолошки Бројач АБКС Микрос -60 погледати овде

  Конкурсна документација јавна набавка - Реагенси за Ау систем и АЦЛ и ~~ В Хематолошки Бројач АБКС Микрос-60
  погедати овде

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-услуге одржавања и поправке медицинских апарата

  Одговор на питање-партија 18 набавка јавна услуге одржавања и поправке медицинских апарата
  погледати овде

  Одговор на питања
  услуге набавка одржавања и поправке медицинских апарата

  Продужењу~~посс рока-~~ХЕАД=посс Обавештење поправке медицинских апарата
  -погледати овде

  Позив за подношење понуде услуге одржавања и поправке медицинских апарата

  Документација- Конкурсна услуге одржавања и поправке медицинских апарата
  погледати овде
  Одлука о Додели Уговора канцеларијски материјало овде

  Одлука о додели уговора у преговарачком поступку-набавка реагенаса
  погледати овде

  Обавештење о покретању преговарачког поступка-Набавка Регенаса За Хематолошки Аналајзер "Сисмек КСС 1000и
  погледати овде
  Конкурсна документација - преговарачког поступка-Набавка Регенаса За Хематолошки Аналајзер "Сисмек КСС 1000и
  погледати овде

  За понуди Подношење Позив -Канцеларијски и штампани материјал
  погледати овде
  Конкурсна документација - Канцеларијски и штампани материјал
  погледати овде

  Позив за подношење понуда-Ампулирани лекови
  погледати овде
  Конкурсна документација-Ампулирани лекови
  погледати овде
  Одговор на питање-погледати овде