Get Adobe Flash player

Извештај Агенције за акредитацију здравствених установа о Дому здравља Лозница

altПрва редовна посета Дому здравља, од стране Агенције за акредитацију здравствених установа после стицања  акредитацијског статуса на седам година обављена је 24.09.2018. Општи утисак тима спољашњих оцењивача др Радослава Милошевића и др Бојана Пешића, у форми извештаја достављен је Дому здравља.

"Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница је установа чије руководство следи политику сталног унапређења квалитета рада у складу са свим расположивим људским и материјалним ресурсима.

Запослени у Дому здравља, показују професионализам, раде тимски, посвећени су послу, показују поштовање и сусретљивост према пацијенатима, а поступају у складу са акредитацијским стандардима када су у питању медицинско техничке радње и поступци у дијагностици и лечењу.

Од укупно свих запослених у Дому здравља 79% чине здравствени радници. Запослени су задовољни радом у установи, разумевањем и сарадњом са руководством као и комуникацијом са колегама.

Управни одбор Дома здравља на састанцима доноси Планове, Програме, Стратешке документе и разматра питања од значаја за успешно функционисање установе у складу са политиком квалитета. Установа поштује све законске процедуре и прописе у пружању услуга здравствене заштите и свом функционисању.

У Дому здравља сва стручна тела и Комисије које постоје су активна и одржавају редовне састанке. Доносе планове и програме који доприносе политици квалитета рада, а извештаје о раду достављају директору установе.

На нивоу установе усвојен је Оперативни план, Интегрисани план унапређења квалитета рада за 2018.г. планови који се односе на финансијско пословање, планови спровођења јавних набавки. Усвојен је и план интегритета, план за спречавање инфекција повезаних за пружањем здравствене заштите, План управљања медицинским отпадом, планови који се односе на опрему и уређаје (набавка, сервисирање и баждарење), планови у вези безбедности и здравља на раду, План и Програм тима за стерилизацију.

Усвјен је и Акциони план за спровођење скрининга на рак дојке, Акциони план за поступање у случају епидемије грипа.

У примени су стручно методолошка упутства за поступање у случају појаве Морбила, Грознице Западног Нила, а усвојени су протоколи за спровођење прегледа корисника центра за азиланте као други протоколи за поступање здравствених радника у одређеним ситуацијама када је неопходна заштита од инфективних обољења.

У установи постоји 287 процедура које се су имплементиране у свакодневној медицинској пракси Дома здравља. У 2018. години ревидирано је 7 а донето 4 нове процедуре.

Хигијена у установи је за похвалу.

Похвале за рад Комисије за праћење квалитета рада на урађеним анализама, извештајима и предложеним мерама за унапређење квалитета рада.

Похвале за Службу лабораторијске дијагностике на увођењу индикатора за праћење квалитета рада.

Испитивање задовољства запослених и корисника обавља се једном годишње.

Спроводи се и оцењивање запослених као и обука новопримљених.

Похвале Комисији за спречавање инфекција у повезаности са пружањем здравствене заштите на усвојеним плановима, протоколима и стручно метеодолошким упутствима.

Сајт Дома здравља је активан и ажурира се.

У установи се примењују Национални водичи добре клиничке праксе који су доступни на сајту Дома здравља.

Одлична сарадња Дома здравља са локалном самоуправом, ОБ Лозница, ЗЗЗЈ Шабац, ЦСР, Црвеним крстом и другим институцијама од значаја за развијање политике квалитета рада у установи.

У току године у Дому здравља пружи се око 1 9000 000 услуга, оствари се око 700000 посета а услуге су пружене за око 79000 пацијената.

Похвале за висок обухват деце вакцинама преко 98%, обухват деце превентивним прегледима у предшколском узрасту 99,5%, 100 % обухват деце превентивним прегледима у другој години живота.

Обављени су превентивни прегледи за 401 трудницу и око 1450 ултразвучних прегледа трудница. У просеку је урађено 4 ултразвучна прегледа по једној трудници. Обављено је 4278 контролних прегледа трудница у просеку 10 по једној трудници.

У установи су набављени апарати, уређаји, опрема који се редовно према плану сервисирају.

  • У 2017.г. набављено је возило Дачија, 2Д ултразвук, две лабораторијске центрифуге, лабораторијски микроскоп, биохемијски аналајзер, аутоматски коагулатор, климе.
  • У 2018.г. набављен је аутоклав, ЕКГ апарат Аспиратор, Средства за имобилизацију (кед, комплет удлаге, вакум душек), 2Д ултразвук, рачунарске радне станице (20 комада рачунара, 20 монитора, 20 штампача).


Препоруке


  • Унапредити вођење медицинске документације-електронског здравственог картона.
  • Наставити са редовним пријављивањем нежељених догађаја.

Општи утисак је да запослени показују заинтересованост да Дом здравља функционише у складу са акредитацијским стандардима. Запослени су мотивисани да својим ангажовањем у раду допринесу унапређењу квалитета рада установе."