Get Adobe Flash player

Оглас за продају возила

Дом здравља „Др Миленко Марин“Лозница у Лозници,на основу члана 33.2. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС“,бр.72/2011,88/2013,105/2013,104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),и Одлуке Управног одбора број 209/ХХХV-2 од 11.02.2015 године и 303/XXX-7 од 22.02.2019 године

Објављује

ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - ЛИЦИТАЦИЈЕ

Рок трајања огласа је 8 дана од дана објављивања на ТВ „ЛОТЕЛ ПЛУС“,огласним таблама и сајту Дома здравља.

Дом здравља „Др Миленко Марин“ Болничка 65 15300 Лозница оглашава продају расходованих возила путем јавног надметања – лицитације.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Предмет продаје су:

  1. 1.Моторно возило марке FIAT DUKATO произведено 1997 године,са почетном ценом од 50.000,00 динара
  2. 2.Моторно возило марке FIAT PANDA произведено 2013 године,са почетном ценом од 50.000,00 динара
  3. 3.Моторно возило марке JUGO TEMPO 55 произведено 2000 године,са почетном ценом од 12.000,00 динара
  4. 4.Моторно возило марке MERCEDES произведено 1988 године,са почетном ценом од 100.000,00 динара
  5. 5.Моторно возило марке OPEL ASTRA KARAVAN произведено 2003 године,са почетном ценом од 45.000,00 динара
  6. 6.Моторно возило марке ZASTAVA 101 произведено 2006 године,са почетном ценом од 12.000,00 динара

Јавно надметање-лицитација ће се одржати дана 28.06.2019.године са почетком у 10 часова на адреси Наручиоца на трећем спрату зграде поликлинике. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати писмено овлашћење које су дужни да предају Комисији пре почетка отварања понуда,а физичко лице важећу личну карту коју ће Комисији дати на увид.

Возила се продају у виђеном стању без права на рекламацију.Понуђачи који су заинтересовани да разгледају возила треба да се јаве диспечеру возног парка Бранку Комарчевићу лично или на број телефона 015/893-841 од 08-14 часова.

Предмет продаје доделиће се најповољнијем понуђачу.Трошкови преноса власништва и остале трошкове сноси купац.

Право на закључивање уговора о купопродаји стиче онај понуђач који је понудио највишу цену за свако моторно возило посебно.

Комисија ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача најкасније у року од 3 дана од отварања понуда и најкасније у року од 2 дана од избора најповољнијег понуђача послати обавештење свим лицима која су доставила понуду о донетој одлуци.

Најповољнији понуђач који стекне право купца дужан је да:

  1. у року од 5 дана од дана доношења одлуке о додели уговора потпише уговор
  2. у року од 5 дана од потписивања уговора уплати уговорени износ на текући рачун Дома здравља „Др Миленко Марин“Лозница.

Број текућег рачуна 840-809667-07

Уколико најповољнији понуђач одустане од потписивања уговора или у одређеном року не изврши уплату,уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Возила се могу преузети када купац уплати износ у целости.

Дом здравља „Др Миленко Марин“Лозница

Директор

Др Бранка Красавац

alt