Get Adobe Flash player

Друга редовна посета

alt20.01.20020. Друга редовна посета Дому здравља, од стране Агенције за акредитацију здравствених установа после стицања акредитацијског статуса на седам година обављена је 20.12.2019.године. Општи утисак тима спољашњих оцењивача др Радослава Милошевића и др Бојана Пешића, у форми извештаја достављен је Дому здравља:

Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, поступа по препорукам Агенције за акредитацију здравствeних установа и у складу са политиком квалитета, ради на сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената.

Руководство Дома здравља је уложило велики труд да се организује рад и омогуће услови да се одржи квалитет, реализују планови и предузму мере за достизање акредитацијских стандарда кроз добро вођену политику квалитета рада, што завређује велику похвалу.

Установа поступа и ради у складу са Законом, доноси планове, програме, извештаје, стручно-методолошка упутства и друга документа, која усваја Управни и Надзорни одбор установе.

Редовно се прате показатељи квалитета рада и доноси Интегрисани план унапређења показатеља квалитета рада и годишњи Оперативни план који је усклађен са стратешким планом Дома здравља.

Усвојен је извештај о спровођењу Плана интегритета и ажурирани су подаци на веб страници Агенције за борбу против корупције.

Усвојен је План стручног усавршавања за 2020. годину којим је предвиђена 1 специјализација из опште медицине и 1 из ургентне медицине.

У току 2019. години, усвојен је Правилник о управљању сукобом интереса, Правилник о поступању са донацијама и Правилник о безбедности информационо комуникационог система.

Комисија за квалитет рада учествовала је у изради Плана јавног здравља града Лознице 2020-2025.г.

Представници Дома здравља су чланови радних група и тимова за доношење стратешких докумената и локалних акционих планова града Лознице. Чланови су мобилних тимова за социјалну укљученост Рома и Ромкиња у области здравља и здравстевне заштите.

У установи се примењују протоколи и процедуре. Процедуре се ревидирају, усклађују и доносе нове. У 2019. години усвојене су три нове и ревидиране четири процедуре.

У Дому здравља се годишње обави око 710000 посета. Повећан је обухавт лица превентивним прегледима, а повећан је и број опредељених пацијената.

У Дому здравља се обавља организовани скриниг на рак дојке и обави се око 1500 прегледа годишње.

Опремљено је саветовалиште за дијабетес. Организују се предавања и рад у групи као и индивидуални рад са пацијентима.

Развијен је систем управљања ризицима. Нежељени догађаји се евидентирају, разматрају, пријављују а извештај подносе стручном савету и Комисији за унапређење квалитета рада.

Примењује се посебан протокол за заштиту деце од занемаривања и злостављања као и посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу.

За све новозапослене обавља се едукација о мерама безбедности и здравља на раду. У свакој служби Дома здравља постоје планови обуке за рад новозапослених.

Обављају се редовни прегледи запослених који раде на местима са повећаним ризиком.

Испитивање задовољства запослених и корисника обавља се једном годишње.

Спроводено је оцењивање запослених а такође и оцењивање директора и самооцењивање чланова Управног одбора.

Похвала за континуирану едукација која се спроводи у установи у сарадњу са СЛД и Удружењем здравствених радника Лозница.

Похвале Комисији за спречавање инфекција у повезаности са пружањем здравствене заштите на усвојеним плановима, протоколима, стручно-методолошким упутствима и контроли стерилизације као и мерама на спречавању ИХИ.

Запослени су у високом проценту вакцинисани ММР вакцином и вакцином против грипа.

Хигијена у установи је на задовољавајућем нивоу.

Похвале на рад Комисије за унапређење квалитета рада и безбедности пацијената као и рад тимова на нивоу сваке службе Дома здравља који раде на праћењу показатеља квалитета и доношењу планова за унапређење квалитета рада службе.

Сајт Дома здравља је садржајан, и пружа неопходне информације за кориснике услуга здравствене заштите.

Дом здравља је током године остварио добру сарадњу са градском управом града Лознице ОБ Лозница, ЗЗЗЈ Шабац, ЦСР, Црвеним крстом, НСЗ, са домовима здравља из окружења предузетницима, страним компанијама и другим институцијама у циљу унапређења квалитета рада.