Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • О нама

  Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница обавља здравствену делатност из области примарне здравствене заштите, на подручју града Лозница.

  Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Географски положај је повољан, јер се налази на важним саобраћајним правцима. Град Лозница се простире се на површини од 612 км2, а по попису из 2012. године има 79.327 становника. У самом граду, живи око 24363 становника. Данас град Лозница представља регионални центар динамичких привредних активности у којима се развија конкурентно пословање.

  Дом здраваља је основан 16. 9. 2010. године. Пре тога датума делатност из области примарне здравствене заштите обављана је у оквиру Дома здравља који је био организациона јединица Здравственог центра „Др Миленко Марин“Лозница.

  Оснивач Дома здравља је Град Лозница.

  Дом здравља послује под именом Дом здравља „Др Миленко Марин“Лозница, са седиштем у Лозници, у улици Болничка бр.65.


  Према Статуту Дом здравља Лозница:

  ·Прати и проучава здравствено стање становништва, његову здравствену културу и хигијенске прилике, предлаже и спроводи мере за њихово санирање;

  ·Спроводи мере здравственог васпитања ради уклањања штетних навика и усвајања здравог начина живота, који води унапређењу и очувању здравља;

  ·Истражује и открива узроке појаве и ширења обољења и повреда, начине и мере за њихово спречавање и сузбијање, рано откривање, ефикасно и квалитетно лечење и рехабилитацију, те спречавање настанка инвалидности;

  ·Прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно – методолошке и доктринарне критеријуме и препоруке (као што су препоруке и водичи добре праксе);

  ·Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника и других запослених;

  ·Спроводи опште и посебне програме здравствене заштите на примарном нивоу за групације становништва са повећаним ризиком од обољевања и за остало становништво;

  ·Организује и спроводи мере збрињавања ургентних стања и обавља санитетски превоз;

  ·Утврђује и спроводи мере за здравствену заштиту становништва у елементарним непогодама и другим ванредним стањима;

  ·Организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета здравствене заштите и унутрашњу проверу квалитета рада;

  ·Спроводи мере опште и индивидуалне заштите запослених и корисника здравствене заштите за време обављања делатности у здравственој установи и на терену и врши стално унапређење и контролу примене тих мера;

  ·Обавља друге послове у складу са законом.

  У обављању делатности Дом здравља остварује пуну сарадњу са другим здравственим, социјалним, образовним и другим установама и организацијама за припремење и спровођење програма за очување и унапређење здравља.

  alt

  АКРЕДИТАЦИЈА

  Комисија за акредитацију – координатор прим.др Нада Ђурић


  У циљу припреме за акредитацију, као и одржавања постигнутих стандарда и сталног унапређења квалитета, у Дому здравља оформљена је Комисија за акредитацију са задатком да координира процесом акредитације у установи, на нивоу служби и међу службама, буде подршка у имплементацији постојећих процедура и увођењу нових, али и да буде спона између Агенције за акредитацију и Дома здравља.

  Дом здравља Лозница је установа примарне здравствене заштите, акредитована 2013. године на период од три године, а од марта 2017.године стечена је акредитација на седам година до марта 2024.године.

  У дому здравља Лозница постоји 10 тимова:

  • тим за здравствену заштиту одраслог становништва
  • тим за здравствену заштиту жена
  • тим за здравствену заштиту деце и омладине
  • тим поливалентне патронаже
  • тим за лабораторијску дијагностику
  • тим за животну средину
  • тим за људске ресурсе
  • тим за управљање информацијама
  • тим за руковођење
  • тим за управљање


  Стратешки план развоја за период 2016.–2020. године

  Наши серификати

  alt

  altalt