Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Стручни савет

  На основу члана 126-128 Закона о здравственој заштити Републике Србије, чл. 23 и 35-37. Статута Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, 27.12.2022.године именовани су чланови Стручног савета :

  Председница:

  Др Снежана Конић, специјалиста опште медицине

  Заменик председника:

  Др Зоран Симеуновић, специјалиста оралне хирургије

  Чланови:

  Др Виолета Кораћ, спец.педијатар

  Др Марија Николић, специјалиста опште медицине

  Др Слободан Перић, специјалиста ургентне медицине

  Дипл.фарм.Наташа Димитрић, специјалиста медицинске биохемије

  Др Владимир Крунић, специјалиста гинеколог

  Драгица Пантелић, главна медицинска сестра

  Стручни савет има онолико чланова колико и организационих јединици које спроводе здравствену заштиту (по један члан из сваке организацине јединице).

  Чланови стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом, које на предлог организационих јединица Дома здравља именује директор.

  Директор Дома здравља не може бити члан стручног савета.

  Савет се састаје најмање једном у тридесет дана.

  Стручни савет:

  1.разматра и одлучује о питањима стручног рада дома здравља;

  2.предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља;

  3.предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;

  4.предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља;

  5.прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља;

  6.предлаже чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Дому здравља;

  7.предлаже чланове Етичког одбора;

  8.доноси пословник о свом раду;

  9.обавља и друге послове у складу са законом и утврђене овим статутом.

  Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.