Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Етички одбор

  На основу члана 130-132 Закона о здравственој заштити Републике србије, члана 38. и 39. Статута Дома здравља “Др Миленко Марин“ Лозница, 1предлога стручног савета број 1880/60-1 од 28.12.2022.године именовани су чланови Етичког одбора:

  • Др Мимица Нинић,специјалиста опште медицине, председница
  • Др Милан Алексић, члан
  • др Александар Стријељић, спец.гинекологије, члан
  • др Младенка Ракић, спец.педијатрије,члан

  Етички одбор Дома здравља је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

  Директор Дома здравља именује етички одбор на предлог Стручног савета Дома здравља. Чланови етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника Дома здравља и грађана са завршеним Правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Дом здравља основан.Етички одбора има пет чланова, од којих су три из реда запослених у Дому здравља и два представници грађана.

  Задаци етичког одбора Дома здравља су да:

  § прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

  § прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру;

  § прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија;

  § доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности;

  § врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите;

  § разматра и друга етичка питања у обављању делатности здрвствене установе;

  § доноси пословник о свом раду.